Termes i Condicions

Política de compres i devolucions de Daniel Albertos Fotografia

Condicions de compra

Per realitzar una comanda és necessari connectar-se a http://www.estudifoto.com, i registrar-se com a client, emplenant el formulari electrònic que a cada moment aparegui en la botiga i seguint les instruccions indicades en el mateix. Després del registre, i per a procedir a la compra, haurà d’afegir el producte que desitja adquirir a la cistella, segons les indicacions recollides en pantalla, emplenant a aquests efectes el formulari de comanda subministrat i validant el mateix. Els preus i ofertes presentats en el lloc web són vàlids única i exclusivament per a comandes online realitzades a Catalunya. La validació de la comanda per part del client suposa expressament el coneixement i acceptació d’aquestes Condicions Generals com a part de la celebració del contracte. Excepte prova en contrari, les dades registrades per Daniel Albertos Fotografia constitueixen la prova del conjunt de transaccions realitzades entre Daniel Albertos Fotografia i els seus clients. Una vegada efectuada la compra i en el termini més breu possible, Daniel Albertos Fotografia remetrà al client un correu electrònic com a comprovant de la compra.

Pagament

Els pagaments en http://www.estudifoto.com es realitzen mitjançant targeta de crèdit o de dèbit (Visa, Mastercard, Visa Electró i/o altres targetes anàlogues) a través de la TPV del Banc Sabadell, Paypal o transferència en compte. Per a pagaments realitzats amb targetes emeses fora d’Espanya, és necessari que el banc emissor estigui acollit al Protocol de Seguretat de Comerç Electrònic Segur (CES). No s’admetran pagaments amb targetes que no compleixin aquest requisit. En el cas que el TPV del Banc Sabadell informés de la denegació de la targeta, es cancel·larà automàticament la comanda, informant online al client de l’anul·lació. El client haurà d’informar a Daniel Albertos Fotografia de qualsevol càrrec indegut o fraudulent en la targeta de crèdit o de dèbit, mitjançant e-mail a info@estudifoto.com facilitant un telèfon de contacte, perquè es puguin dur a terme les gestions i comprovacions pertinents.

Notificacions i liiurament

A efectes contractuals, Vostè consenteix a usar aquest mitjà electrònic de comunicació i reconeix que tot contracte, notificació, informació i altres comunicacions que li enviem de forma electrònica compleixen amb els requisits legals de ser per escrit. Aquesta condició no afectarà als seus drets reconeguts per llei. Les notificacions que Vostè ens enviï hauran d’enviar-se preferiblement a través del nostre formulari de contacte. Els productes s’envien a l’adreça d’enviament que ens hagi indicat en la comanda o a l’escola corresponent. El termini fixat per als lliuraments de comanda establerta per llei és de trenta dies (30) dies. No obstant això, el termini habitual de Daniel Albertos Fotografia és de 7-10 dies laborables, des de la data de comanda. En cas que hi hagués algun problema per la nostra banda que impedís enviar el paquet en aquest termini, ens posaríem en contacte amb Vostè per informar-lo.

Exclusió de responsabilitats:

A causa d’un mal funcionament de la web

S’exclou de qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin derivar-se de la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del web, dels seus serveis i de la utilitat que els usuaris puguin haver atribuït a aquest web. En qualsevol cas, Daniel Albertos Fotografia s’esforçarà per mantenir disponible el web. Daniel Albertos Fotografia posa a disposició dels usuaris els sistemes de privacitat de dades personals adequats per impedir l’accés a aquests per part de tercers. Daniel Albertos Fotografia ha implantat totes les mesures de seguretat tècniques i organitzatives necessàries per garantir la integritat, confidencialitat i disponibilitat de les dades personals facilitades pels usuaris. Es aquest sentit, el web s’eximeix de tota responsabilitat per danys i perjudicis ocasionats en cas de produir-se un coneixement no autoritzat i de qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin es deure a la presència de virus, en els continguts que puguin produir alteracions en el sistema informàtic, documents electrònics, fitxers, etc. En cas de detectar un virus o codi nociu en els nostres arxius, serà eliminat tan aviat com sigui possible.

Esdeveniments fora del nostre control:

No serem responsables per cap incompliment o retard en el compliment d’alguna de les obligacions que assumim a l’empara d’un Contracte, la causa del qual es degui a esdeveniments que estan fora del nostre control raonable (“Causa de Força Major”).
Les Causes de Força Major inclouran qualsevol acte, esdeveniment, falta d’exercici, omissió o accident que estigui fora del nostre control raonable i inclouran en especial (sense limitació) el següent:

  1. Vagues, tancaments patronals o altres mesures reivindicatives.
  2. Commoció civil, revolta, invasió, atac terrorista o amenaça terrorista, guerra (ja hagi estat declarada o no) o amenaça o preparatius de guerra.
  3. Incendi, explosió, tempesta, inundació, terratrèmol, enfonsament, epidèmia o qualsevol altre desastre natural.
  4. Impossibilitat d’ús de trens, vaixells, avions, transports de motor o altres mitjans de transport, públics o privats.
  5. Impossibilitat d’utilitzar sistemes públics o privats de telecomunicacions.
  6. Actes, decrets, legislació, normativa o restriccions d’altres governs.
  7. Vaga, fallades o accidents de transport marítim o fluvial, postal o qualsevol altre tipus de transport.

S’entendrà que la nostra obligació de compliment en virtut d’algun Contracte quedarà suspesa durant el període en què la Causa de Força Major continuï, i disposarem d’una ampliació en el termini per complir la nostra obligació mentre duri tal període. Posarem tots els mitjans raonables perquè finalitzi la Causa de Força Major o per trobar una solució per mitjà de la qual puguem complir les nostres obligacions en virtut del Contracte malgrat la Causa de Força Major. Ni Vostè ni nosaltres disposarem de recursos enfront de qualsevol declaració incerta realitzada per l’altra part, verbal o escrita, amb anterioritat a la data del Contracte (tret que s’hagués fet tal declaració incerta de forma fraudulenta) i l’únic recurs que disposarà l’altra part serà per incompliment de contracte de conformitat amb el que es disposa en les presents Condicions.

Política de canvis i devolucions

Pel tipus de venda i producte que ofereix Daniel Albertos Fotografia no és aplicable el dret de desistiment si el producte està en perfecte estat; per tant, s’entén que no admet canvis dels productes o devolucions dels diners als seus clients o clientes.

Canvi de productes per error o devolucions de productes defectuosos

En els casos en què vostè consideri que en el moment del lliurament el producte no s’ajusta a la comanda, haurà de posar-se en contacte amb nosaltres de forma immediata per mitjà del nostre formulari de contacte facilitant les dades del producte així com del dany que sofreix, o bé trucant per telèfon al número 600283087 on li indicarem la forma de procedir. Es faran tots els canvis de producte necessaris per corregir l’error. Es canviaran tots els productes que continguin errors de fabricació o que hagin patit danys durant el transport. No es canviarà en cap cas un producte que hagi patit d’anys per un mal ús per part del client. El producte el podrà retornar a Daniel Albertos Fotografia on procedirem a examinar detingudament el producte retornat i li comunicarem per correu electrònic dins d’un termini raonable, si escau, la devolució o substitució d’aquest. La devolució o substitució de l’article s’efectuarà al més aviat possible i, en qualsevol cas, dins dels 30 dies següents a la data en la qual li enviem un correu electrònic confirmant que procedeix la devolució o substitució de l’article no conforme. Les quantitats pagades per aquells productes que siguin retornats a causa d’alguna tara o defecte, quan realment existeixi, li seran reemborsades íntegrament, incloses les despeses de lliurament incorreguts per lliurar-li l’article. La devolució s’efectuarà en el mateix mitjà de pagament que es va utilitzar per pagar la compra. No s’admetrà cap devolució d’article danyat, així com reclamació d’article no inclòs, si no ha estat comunicat dins del termini establert. No procedirà la devolució d’aquells productes que no estiguin en les mateixes condicions en les quals els va rebre, o que hagin estat usats més enllà de la mera obertura del producte.

Si té algun dubte, pot posar-se en contacte amb nosaltres a través formulari de contacte.

Daniel Albertos Fèlix

NIF  35041478N

Tel.  600 283 087

info@estudifoto.com

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *